- Sports (Portrait & Action)
Shupeng Zhang, wingsuit BASE. WWL China Grand Prix, Tianmenshan, Hunan.